àrea d'assessoria Jurídica

SERVEIS
LABORAL
 • Reclamacions extrajudicials i judicials per sancions

 • Acomiadaments

 • Modificacions substancials de les condicions laborals

 • Dret a la conciliació de la vida laboral i familiar entre d’altres.

SEGURETAT SOCIAL
 • Impugnacions de denegacions de prestacions de la seguretat social.

CIVIL
 • Herències i donacions

 • Testaments

 • Separacions, divorcis i drets familiars

 • Compra-venda de béns immobles

 • Contractes d’arrendament de vivenda

MERCANTIL
 • Constitució i dissolució de societats

 • Ampliacions/reduccions de capital, canvis de l’Òrgan d’Administració, modificació del domicili social i aprovació dels comptes anuals, entre altres

 • Anàlisi i preparació de les Juntes Generals de Socis, amb la redacció de les actes i certificacions necessàries per atorgar les corresponents escriptures dels acords aprovats

 • Compra-venda de negocis

 • Contractes d’arrendaments de locals de negoci