àrea d'assessoria Jurídica

SERVEIS
LABORAL
  • Reclamacions extrajudicials i judicials per sancions

  • Acomiadaments

  • Modificacions substancials de les condicions laborals

  • Dret a la conciliació de la vida laboral i familiar entre d’altres.

SEGURETAT SOCIAL
  • Impugnacions de denegacions de prestacions de la seguretat social.

CIVIL
  • Herències i donacions

  • Testaments

  • Separacions, divorcis i drets familiars

  • Compra-venda de béns immobles

  • Contractes d’arrendament de vivenda

MERCANTIL
  • Constitució i dissolució de societats

  • Ampliacions/reduccions de capital, canvis de l’Òrgan d’Administració, modificació del domicili social i aprovació dels comptes anuals, entre altres

  • Anàlisi i preparació de les Juntes Generals de Socis, amb la redacció de les actes i certificacions necessàries per atorgar les corresponents escriptures dels acords aprovats

  • Compra-venda de negocis

  • Contractes d’arrendaments de locals de negoci